ALGEMENE VOORWAARDEN BEURSDEELNAME BOOKS AND BITES

ORGANISATIE: BOOKS AND BITES VZW, hierna de organisator genoemd


1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door de bijzondere voorwaarden van het contract en het beursreglement. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en/of de bijzondere voorwaarden van het contract en/of het beursreglement, zullen de de bijzondere voorwaarden van
het contract primeren boven alle andere voorwaarden primeren en zal het beursreglement primeren boven de algemene voorwaarden.
2. Alle geplaatste orders zijn slechts geldig na aanvaarding door de organisator.
3. Bestellingen kunnen enkel via onze website en worden door de organisatie slechts aanvaard onder de restrictie dat de klant geacht wordt van onze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben via onze website en deze aanvaard heeft.
4. Door het plaatsen van het order verbindt de exposant zich definitief en kan hij zijn deelname niet meer herroepen.
5. Geen enkele annulering van geboekte standruimtes zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. In geval van schriftelijke annulering tot max. 1 maand voor de start van het evenement zal een vergoeding van 50% van de totaalfactuur voor deelname als forfaitaire schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd zijn. Bij annulatie na voormelde termijn is het volledige factuurbedrag verschuldigd, zelfs als wij erin zouden slagen de standplaats alsnog aan een derde te verhuren.
6. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 50% van de prijs te vragen. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding.
7. In geval van uitstel van betaling, kennelijk onvermogen, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling dan wel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
8. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d., niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
9. Zo wij zelf instaan voor enige levering en/of installatie en daarvoor een beroep doen op een derde, doet de klant ten opzichte van onze firma afstand van elk verhaal en van alle rechten uit hoofde van de wanprestatie van de derde. Daartegenover staat dat wij aan de klant, die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdragen die wij in dit verband tegen de
betrokken derde(n) zouden kunnen laten gelden overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en onze firma. De klant beschikt aldus over een rechtstreekse vordering tegenover de derde en is als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.
10. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld twee weken vóór de startdatum van de beurs kan de organisatie de standplaats aan een andere standhouder toewijzen.
11. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht.
12. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Dendermonde.